Aktualności

01-02-2023

Czwarta edycja badań przesiewowych już za nami!

Za nami czwarta edycja badań przesiewowych w ramach projektu „Wczesne wykrywanie zaburzeń komunikowania się oraz rozwoju społecznego u dzieci” edycja IV, który  Fundacja  "A jak..."  prowadzi we współpracy z Fundacją SYNAPSIS w ramach Programu „Badabada”. 

W bieżącym roku przeprowadziliśmy bezpłatne badania przesiewowe  w ośmiu miejskich żłobkach (nr 2, nr 3,  nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8 i nr 9) w Białymstoku.  Objęliśmy badaniami 817 dzieci (od 16 do 30 m-ca życia), kierując do ich rodziców odpowiednie informacje na piśmie oraz kwestionariusze badawcze. Ostatecznie przebadaliśmy 570 dzieci, których rodzice wyrazili zgodę na badania i zwrócili wypełnione kwestionariusze. Spośród  nich, na podstawie uzyskanych wyników do II etapu zakwalifikowaliśmy 56 dzieci. Następnie przeprowadziliśmy z ich rodzicami  specjalistyczne konsultacje. W ich wyniku na pogłębienie diagnozy skierowano 11 dzieci. Badania przeprowadzone zostały przez specjalistów z naszej Fundacji, z wykorzystaniem wystandaryzowanego narzędzia ADOS-2.

Uzyskane wyniki potwierdzają, że występowanie zaburzeń komunikowania się i relacji społecznych u dzieci są poważnym problemem naszych czasów, coraz częściej przybierając formę zaburzeń ze spektrum autyzmu. Obecnie zaburzenie to dotyka mniej więcej 1 dziecko na 100 urodzeń, co potwierdza się też w badaniach realizowanych przez naszą Fundację. 

Wysokie wskaźniki występowania zaburzeń ze spektrum autyzmu u dzieci oraz fakt, że szybka i wczesna diagnoza zaburzeń rozwojowych jest możliwa i powinna być standardem w postępowaniu terapeutycznym, skłaniają nas do kontynuowania powyższych działań w następnych latach. Chcielibyśmy we współpracy z Miastem Białystok prowadzić badania przesiewowe w miejskich żłobkach w następnych latach i upowszechniać standardy modelu Badabada, aby dotknięte autyzmem dzieci otrzymywały jak najszybciej specjalistyczną diagnozę i idącą za nią pomoc terapeutyczną.