Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Fundacji "A jak..."

Fundacja na Rzecz Wspierania Osób z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu i Innymi Niepełnosprawnościami "A jak..." zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Fundacji "A jak...".

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Edyta Bałakier.
 • E-mail: fundacja@ajakautyzm.pl
 • Telefon: +48737707055

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Fundacja na Rzecz Wspierania Osób z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu i Innymi Niepełnosprawnościami "A jak..."
 • Adres: Kujawska 53/1
 • E-mail: fundacja@ajakautyzm.pl
 • Telefon: +48737707044

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Fundacja na Rzecz Wspierania Osób z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu i Innymi Niepełnosprawnościami "A jak..." posiada siedzibę częściowo dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami:

Budynek jest piętrowy, do którego prowadzi wejście wprost z ulicy z podjazdem dla osób niepełnosprawnych

 • W pomieszczeniach z których korzysta Fundacja brak jest toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, w budynku znajduje się taka toaleta (na piętrze- dostęp windą schodową), z której korzystanie odbywa się na mocy porozumienia z innymi najemcami.
 • W budynku i przed nim brak informacji głosowych,
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • Jest możliwość skorzystania z usług tłumacza migowego,
 • Dostępny parter budynku w tym strefa obsługi klienta,
 • Pod budynkiem bezpośrednio jest duży bezpłatny parking, brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • serwis posiada wygodną nawigację ułatwiającą przeglądanie treści,
 • możliwa zmiana wielkości czcionki,
 • możliwa zmiana kontrastu,
 • konsekwentna nawigacja – spójna i logiczna,
 • tytuły stron prawidłowo wdrożone w całym serwisie, każda strona posiada swój własny tytuł,
 • nagłówki prawidłowo wdrożone w stronie głównej oraz podstronach
 • w zakresie dostępności informacyjno- komunikacyjnej w budynku znajduje się domofon przywołujący pracownika. W godzinach otwarcia, wszelkich informacji i pomocy udzielają wyznaczeni pracownicy posiadający doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi.
 • We wszystkich pomieszczeniach znajduje się dodatkowe oznakowanie wizualne dostosowane do potrzeb osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju

Inne informacje i oświadczenia

Projektując ten serwis opieraliśmy się na międzynarodowych wytycznych WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines 2.0.) Mówią one jak projektować serwisy internetowe żeby były dostępne dla każdego – bez względu na jego niepełnosprawność, wiek, sprzęt czy oprogramowanie, z którego korzysta.

Staramy się, aby nasz serwis był przyjazny i dostępny dla każdego.