Terapia

nasz zespół

TERAPIA PEDAGOGICZNA

Zajęcia terapeutyczne przeznaczone dla dzieci z trudnościami rozwojowymi.

Dla kogo?

Dla dzieci w wieku 2,5–12 lat przejawiających opóźnienia i zaburzenia w rozwoju.

Cel:

Celem zajęć jest stymulowanie i usprawnianie rozwoju zaburzonych sfer: poznawczej, społecznej, emocjonalno- motywacyjnej , komunikacji oraz wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach niezbędnych do  funkcjowania w środowisku edukacyjnym.

Zajęcia mogą być prowadzone indywidualnie lub w diadzie i realizowane są wg zindywidualizowanego programu terapeutycznego opracowanego na podstawie diagnozy psychologiczno-pedagogicznej dziecka.nasz zespół

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Indywidualna terapia logopedyczna przeznaczona jest dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy. 

Dla kogo?

Dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, wadami wymowy oraz dzieci przejawiących problemy z komunikowaniem się z otoczeniem (głównie dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu).

Cel:

Celem zajęć jest stymulowanie rozwoju mowy, podnoszenie sprawności aparatu komunikacyjnego, rozwijanie intencji komunikacyjnej, a tam gdzie to potrzebne wdrażanie wspomagających i/ lub alternatywnych metod komunikacji (AAC)

Diagnoza logopedyczna:

  • wywiad z rodzicami / opiekunami dziecka oraz obserwacja dziecka pod kątem umiejętności komunikacyjnych i artykulacyjnych,
  • ocena budowy oraz sprawność narządów artykulacyjnych dziecka (podniebienia, warg, języka, wędzidełka podjęzykowego i  podwargowego), stanu uzębienia oraz zgryzu),
  • badanie sposobu realizacji wszystkich głosek języka polskiego,
  • badanie słownictwa dziecka, sposobu jego wypowiadania się,
  • badanie pamięci słuchowej dziecka,
  • ocena funkcji połykania, funkcji oddechowych oraz tempa mówienia,
  • w razie potrzeby zleca się badania dodatkowe, niezbędne do rzetelnej diagnozy (badania psychologiczne, laryngologiczne, neurologiczne, ortodontyczne, fizjoterapeutyczne itp.

Formy i metody pracy dostosowywane są do indywidualnych możliwości dziecka.nasz zespół

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

Terapia psychologiczna to indywidualna terapia przenaczona dla dzieci z trudnościami emocjonalno- społecznymi.

Dla kogo?

Dla dzieci w wieku od 4  r. ż.  doświadczających trudności w identyfikacji emocji, nawiązywaniu poprawnych relacji z innymi, radzeniem sobie z porażką, obniżonym poczuciem własnej wartości.

Cel:

Terapia psychologiczna jako główny cel stawia rozwijanie umiejętności emocjolno- społecznych oraz budowanie u dziecka poczucia własnej wartości, teorii umysłu, poczucia sprawstwa i kompetencji osobistych niezbędnych do efektywnego funkcjonowania w środowisku społecznym.nasz zespół

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) to terapią grupowa, nastawiona na rozwój emocjonalny i wzrost kompetencji społecznych dzieci.

Dla kogo?

Dla dzieci w wieku od 5  r. ż.  przejawiających trudności w nawiązywaniu i utrzymaniu prawidłowych relacji z innymi oraz współdziałaniu i zabawie w grupie rówieśniczej.

Cel:

Celem zajęć jest rozwijanie kometencji emocjonalno- społecznych niezbędnych do efektywnego funkcjonowania w grupie rówieśniczej.

Zajęcia realizowane są w grupach od 5 do 9 osób. Każda z grup prowadzona jest przez dwóch doświadczonych terapeutów.nasz zespół

PEDAGOGIKA ZABAWY

Zajęcia z pedagogiki zabawy to zajęcia grupowe kierowane do dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, których celem jest rozwijanie umiejętności zabawy i współdziałania w grupie.

Dla kogo?

Dla dzieci z autyzmem w wieku przedszkolnym przejawiających trudności w zabawie i relacjach rówieśniczych.

Cel:

Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności uczesnictwa w aktywnościach kierowanych do grupy. Dzieci uczą się czekania na swoją kolej, wykonywania poleceń osoby prowadzącej, współdziałania z innymi uczestnikami w zabawie oraz mają możliwość budowania wspólnych zainteresowań i aktywności opartych na wzajemnej akceptacji, zaufaniu i poczuciu wspólnoty.

Każde z naszych zajęć realizowane jest w ramach projektów oraz w ramach działalności odpłatnej.  Wszelkie szczegóły można uzyskać kontaktując się z naszym sekretariatem.